Czym jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień, które rodzinom 3+ oferują zarówno instytucje publiczne, jak i w firmy prywatne. Posiadacze KDR mogą korzystać na preferencyjnych warunkach z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej, kulturalnej czy rekreacyjnej.
KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług. 

Komu przysługuje Karta i na jak długo?

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Karta przysługuje niezależnie od dochodu.

 • Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio.
 • Dzieci do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia.
 • Dzieci powyżej 18 roku życia legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na okres ważności orzeczenia.

Dotyczy to także rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki. Jeśli w chwili składania wniosku rodzic (rodzice) nie mają na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających wymienione wyżej warunki, Karta Dużej Rodziny przysługuje jedynie rodzicowi (rodzicom) lub małżonkowi rodzica.

CO ZROBIĆ, ABY OTRZYMAĆ KARTĘ DUŻEJ RODZINY

Należy złożyć wypełniony i podpisany wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryficach, Sekcja Świadczeń Rodzinny i Funduszu Alimentacyjnego pokój 16

Druki wniosków można pobrać poniżej, a także wnioski dostępne są w wyżej wymienionym Ośrodku.
Wniosek można również złożyć w formie elektronicznej.

Odbiór kart możliwy jest w dniu następującym po dniu, w którym otrzymali Państwo wiadomość SMS.

Informację można również uzyskać dzwoniąc na numer telefonu: 91 385 32 85.

Zapraszamy do składania wniosków jednocześnie o dwie formy karty - tradycyjną i elektroniczną.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU

Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się w szczególności:

 • w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku osób pełnoletnich przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami wymienionymi powyżej, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

 • w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
 • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poza dokumentami wymienionymi powyżej, okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Odmowa wydania Karty następuje w drodze decyzji administracyjnej.

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o zmianach. Zmiana danych zawartych w Karcie wymaga wydania nowej Karty.
W przypadku stwierdzenia przez urzędnika utraty uprawnień do korzystania z programu posiadacz Karty jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu Karty.

Stwierdzenie utraty uprawnień do korzystania z programu następuje w drodze decyzji administracyjnej .
W przypadku gdy po złożeniu wniosku o wydanie Karty, a przed jej wydaniem, członek rodziny wielodzietnej przestał spełniać wymagania konieczne do uzyskania uprawnień wynikających z programu, pozostali członkowie rodziny wielodzietnej nie tracą uprawnień wynikających z programu.

Karta nie podlega wydaniu członkowi rodziny wielodzietnej, który po złożeniu wniosku o wydanie Karty, a przed jej wydaniem, przestał spełniać wymagania konieczne do uzyskania uprawnień wynikających z programu.

Rodzic, który nabył uprawnienia wynikające z programu, nie traci tych uprawnień, mimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu, chyba że sąd odebrał mu władzę rodzicielską lub ją ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. Rodzic nie traci uprawnień wynikających z programu, jeżeli sąd nie odebrał mu władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

Małżonek rodzica, który nabył uprawnienia wynikające z programu, nie traci tych uprawnień mimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu, chyba że uprawnienia wynikające z programu utracił rodzic lub małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione lub rozwiązane przez rozwód.

Karta przyznawana jest bezpłatnie z wyjątkiem gdy:

- członek rodziny wielodzietnej posiada ważną Kartę (tradycyjną) i następnie wnioskuje o jej drugą formę (kartę elektroniczną) - wtedy opłata wynosi 9,21 zł;

- członek rodziny wielodzietnej posiada ważną Kartę (elektroniczną) i następnie wnioskuje o jej drugą formę (tradycyjną) - wtedy opłata wynosi 9,21 zł;

- członek rodziny wielodzietnej zagubił lub utracił w inny sposób kartę tradycyjną (plastikową) - wydanie duplikatu karty podlega opłacie w kwocie 9,78 zł. Opłata za duplikat Karty podlega waloryzacji, dlatego od 1 marca 2020 r. uległa zmianie ( art. 30 ust. 1 Ustawy o Karcie Dużej Rodziny).

Wnioskując o duplikat Karty i równocześnie o jej drugą formę wnosi się opłatę tylko za duplikat.

Wnioskując o przedłużenie Karty (dotyczy osób uczących się między 18 a 25 rokiem życia) i równocześnie o jej drugą formę opłaty nie wnosi się.

Składając wniosek o wydanie duplikatu oraz drugiej formy Karty okazuje się dokument potwierdzający tożsamość lub w przypadku dziecka, odpis aktu urodzenia oraz należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty.

Płatności można dokonać:

przelewem bankowym na rachunek Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach  72-300 Gryfice Plac Zwycięstwa 37  nr 84 9376 0001 0000 0299 2001 0001 wraz z dopiskiem czego dotyczy płatność (nazwisko, opłata za duplikat, opłata za drugą formę karty),

gotówką w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej  (kasa znajduje się na parterze Urzędu Miejskiego w Gryficach , w godzinach od 8.00-14.00.