Przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka, jednorazowo w wysokości 1000 zł. Dodatek przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do dodatku z tytułu urodzenia dziecka dołączają do wniosku:

- zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną o pozostawaniu pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.