1. udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
 2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
 3. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
 4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
 5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 6. przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
 7. opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
 8. praca socjalna;
 9. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 10. dożywianie dzieci;
 11. sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
 12. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
 13. pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 14. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
 15. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.